C C C C A+ A A- X

Политика за защита на личните данни

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 

Районен съд - Тервел в своята дейност прилага гаранциите за правото на защита на личните данни. Защитата на личните данни се урежда в Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните), а също и в други правни актове на Европейския съюз и в законодателствата на неговите държави членки.

Информация, предоставяна при събиране на лични данни от субекта на данните и от друг източник (информация по чл. 13 и 14 от Общия регламент относно защитата на данните):

1.Данни за администратора и за контакт с него.

Районен съд - Тервел е администратор на лични данни, който ще обработва при или във връзка с дейността си лични данни.

Данните за контакт с администратора, по ваш избор за конкретния способ, са:

По пощата на адрес: град Тервел, ул. ”Христо Ботев” № 8, на който можете да изпратите или подадете Вашите искания за упражняване на права.

Същите действия можете да предприемете и като изпратите Вашите искания по факс (05751) 4043 или с електронна поща на адрес: rstervel@mail.bg.

2.Данни за контакт с длъжностното лице по защита на данните:

В Районен съд - Тервел със заповед на и.ф. административен ръководител - председател е определено длъжностно лице за защита на данните и информацията за контакт с него е:

Имена и длъжност: Йовка Иванова Донева - съдебен деловодител - компютърна обработка на данни.

адрес: гр.Тервел, ул. "Христо Ботев" № 8, тел. номер: 05751/2284, ел. поща: rstervel@mail.bg.

3.Категории лични данни, цели и основания, на които се обработват в Районен съд – Тервел.

Районен съд - Тервел обработва лични данни за постигане на следните цели, които отразяват и основанията за тяхното обработване:

3.1. Изпълнение на правомощията на Районен съд - Тервел и на законови задължения, които произтичат за администратора на лични данни (на основание чл. 6, пар. 1, букви „б“, „в“ и „д“ от Общия регламент относно защитата на данните).

С цел индивидуализиране се обработват личните данни на лицата, които сезират Районен съд - Тервел с искови молби, жалби, протести и други искания. С оглед естеството на искането това са данни, свързани с физическата идентичност, икономическата идентичност, данни, свързани с присъди и/или данни относно здравословното състояние. Използването на данните за съответните лица е за служебни цели, като установяване на връзка с лицето по телефон, за изпращане на кореспонденция, отнасяща се до молбата, жалбата, заявлението и др.

3.2. Инициативи на административния ръководител на Районен съд - Тервел с обществено значими цели (на основание чл. 6, пар. 1, буква „а“ и чл. 9, пар. 2 буква „а“ от Общия регламент за защитата на данните).

За тази цел се обработват лични данни на лица, които изразяват своето свободно, конкретно, информирано и недвусмислено съгласие за обработването. В зависимост от инициативата данните могат да са свързани с физическа, културна и др. идентичност. Използването на личните данни е за постигане на целите на инициативата, за изпращане на кореспонденция, за информиране на обществеността за резултатите от нея.

3.3. Управление на човешките ресурси и финансово-счетоводна отчетност (на основание чл. 6, пар. 1, буква “в“ и чл. 9, пар. 2, буква „б“ от Общия регламент относно защитата на данните).

За тази цел се обработват лични данни на кандидатите за работа, на служителите в Районен съд - Тервел и на физическите лица, изпълнители по договори. Обработваните категории данни включват данни относно физическата, социалната, семейната и икономическата идентичност, данни за съдебното минало, както и за здравословното състояние на лицата. Използването на личните данни е с цел изпълнение на произтичащите законови задължения във връзка с правоотношенията на лицата и за постигане на финансова отчетност.

Личните данни не се използват повторно за несъвместими цели. Обработването им се свежда до целите, за които данните се събират, както и за целите на архивирането в обществен интерес, научни и исторически изследвания и статистически цели.

4. Категории получатели на лични данни извън Районен съд - Тервел.

Районен съд - Тервел разкрива лични данни на трети страни и получатели само ако те имат законово основание да ги получат. Категориите получатели на личните данни се определят за всеки конкретен случай според законовото им основание да получат данните, като могат да бъдат:

  1. държавни органи, в съответствие с техните правомощия (например Националната агенция за приходите, Националният осигурителен институт, Министерски съвет, министерства и други);
  2. банки, с оглед изплащане на дължимите възнаграждения на работещите, експертите, съдебните заседатели, преводачите и други участници в съдебните дела по описа на Районен съд - Тервел и на лицата, с които съдът е сключил договор по ЗЗД;
  3. за пощенски и куриерски услуги при адресиране на кореспонденция до физически лица

Районен съд - Тервел не разкрива лични данни за целите на директния маркетинг.

5. Срок за съхранение на данните в Районен съд - Тервел.

Районен съд - Тервел прилага принципа за ограничаване на съхранението и обработва лични данни в периоди, подходящи за целите, за които данните се обработват, като се отчита и научно-историческото или справочното им значение. Сроковете за съхранение на документите, съдържащи лични данни, са регламентирани в Номенклатурата на делата със срокове за съхраняването им, образувани от дейността на Районен съд – Тервел и са съобразени със ЗНАФ и ПАС.

6. Права на физическите лица.

Общият регламент относно защитата на данните предвижда следните права на физическите лица във връзка с обработване на личните им данни:

6.1. Право на достъп до личните данни, свързани с лицето, които се обработват от администратора;

6.2. Право на коригиране на неточни или непълни лични данни;

6.3. Право на изтриване („право да бъдеш забравен“) на лични данни, които се обработват незаконосъобразно или с отпаднало правно основание (изтекъл срок на съхранение, оттеглено съгласие, изпълнена първоначална цел, за която са били събрани и други);

6.4. Право на ограничаване на обработването при наличие на правен спор между администратора и физическото лице до неговото решаване и/или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;

6.5. Право на преносимост на данните, когато личните данни се обработват по автоматизиран начин на основание съгласие или договор. За целта данните се предават в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат;

6.6. Право на възражение по всяко време и на основания, свързани с конкретната ситуация на лицето, при условие, че не съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или съдебен процес; право субектът на данни да не бъде обект на изцяло автоматизирано решение, включващо профилиране, което поражда правни последствия за него или го засяга в значителна степен.

Произтичащите от Общия регламент относно защитата на данните права може да упражните с писмено или електронно заявление до администратора на лични данни. В заявлението следва да посочите име, адрес и други данни за идентифицирането Ви като субект на данните, да опишете в какво се изразява Вашето искане, предпочитаната от Вас форма за комуникация и действия по Вашето искане. Необходимо е да подпишете Вашето искане, да отразите датата на подаване и адреса за кореспонденция с Вас.

7. Право на жалба до Комисията за защита на личните данни или до съда

Ако считате, че Вашите права по Общия регламент относно защитата на данните са нарушени, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни или до Районен съд - Тервел.

8. Липса на автоматизирано вземане на индивидуални решения, включващо профилиране.

В Районен съд - Тервел не се прилага автоматизирано вземане на индивидуални решения, включително профилиране.

9. Предаване на лични данни в трети страни или международни организации.

Районен съд - Тервел, в изпълнение на законовите си задължения, предава личните данни в трети страни или международни организации. Предаването на лични данни на трети страни се извършва при пълно съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и по силата на международни споразумения, като договор за правна помощ и др., с които се урежда предаването на лични данни и които включват адекватно ниво на защита на основните права на субектите на данни.

10. Значение на предоставените личните данни.

В голяма част от случаите, в които Районен съд - Тервел обработва Вашите лични данни, това е задължително изискване за изпълнение на официални правомощия и/или законови задължения. Непредоставянето на личните Ви данни в тези случаи препятства възможността за предприемане на действия по Ваши искания, чрез които не е възможно да бъдете идентифицирани.

С Ваше съгласие обработваме личните данни, когато доброволно преценявате да участвате в обявени инициативи на председателя на съда. В тези случаи имате право по всяко време да оттеглите съгласието си. Оттеглянето на съгласието води до преустановяване на участието Ви в съответната инициатива, предвид отпадане на възможността за по-нататъшно обработване на личните Ви данни.

11. От какви източници получаваме лични данни

Обработваните от Районен съд – Тервел  лични данни се предоставят от физически лица, за които се отнасят, както и от други лица в предвидените от нормативен акт случаи, като се съдържат в техните молби, предложения, жалби, заявления и други, или в документи, предоставяни от публични органи.

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация