C C C C A+ A A- X

Образуване на електронни дела в Районен съд – Тервел и извършване на процесуални действия в електронна форма

Дата на публикуване 15 юли 2021 Последна редакция 15 юли 2021 Новини Отпечатай

Със ЗИД на ГПК, обнародван в ДВ, бр.110 от 29.12.2020г., в сила от 30.06.2021г., е регламентирано извършването на процесуални действия в електронна форма.

Електронните изявления следва да бъдат подписани с квалифициран електронен подпис (КЕП). Същите могат да бъдат подадени чрез електронна поща на Районен съд – Тервел – rstervel@mail.bg или чрез Системата за сигурно електронно връчване на Държавна агенция „Електронно управление“.

Електронни изявления се подават чрез Единния портал за електронно правосъдие (ЕПЕП) след осигуряване на техническа възможност, за което своевременно ще бъде публикувана информация на интернет страницата на съда.

При подаване на електронно изявление до съда по граждански дела, от което следва да бъдат представени преписи за останалите страни по делото, съгласно чл.102з, ал.3 от ГПК, преписи не се представят. Съдът възпроизвежда изявленията и приложенията към тях в необходимия брой преписи на хартиен носител и след заверка от служител на съда ги изпраща на участниците в производството, които не са заявили, че желаят да получават електронни изявления от съда или не са задължени да получават такива. За възпроизвеждането, страната извършила действието в електронна форма, заплаща предварително такса, съгласно чл.23, т.3 от Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК – за всяка страница в размер на 0,10 лева, а ако страниците са повече от 50 – за всяка следваща страница по 0,07 лева. Удостоверяването на платената държавна такса се извършва с представяне на доказателства за това – вносна бележка или друг банков документ, които следва да бъда подадени, ведно с електронното изявление.

Във връзка с чл.360ж, ал.1 и ал.5 от ЗСВ, в сила от 01.07.2021 г. изявленията и актовете, подавани до органите на съдебната власт на хартиен носител, както и всички документи и информация на хартиен носител, се въвеждат в информационната система на органите на съдебната власт чрез снемане на електронен образ във вид и по начин, позволяващи възпроизвеждането им. Представените документи и носителите на информация се връщат на подателя незабавно след въвеждането им в системата, само ако се подават лично или чрез пълномощник. Подаващият може да откаже връщането на хартиения носител, като в този случай прави надлежно собственоръчно отбелязване за това на гърба на последния хартиен лист. Получените по пощата или куриер изявленията и актовете, подавани до органите на съдебната власт на хартиен носител след въвеждането им в информационната система на органите на съдебната власт чрез снемане на електронен образ, се връщат на страната, само ако същата е заплатила предварително таксата за връщането им.

 

ИНФОРМАЦИЯ ПО ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

Във връзка с чл. 52, ал. 2 от ГПК, изменен със Закон за изменение и допълнение на ГПК, обнародван в ДВ, бр. 110 от 29.12.2020г., в сила от 30.06.2021г., връчването на съобщения, призовки и документи по граждански дела на държавните учреждения и на общините ще се извършва само по реда на чл. 38, ал. 2 от ГПК, на посочен от тях електронен адрес.

Във връзка с чл. 50, ал. 5 от ГПК, изменен със Закон за изменение и допълнение на ГПК, обнародван в ДВ, бр. 110 от 29.12.2020г., в сила от 30.06.2021г., връчването на съобщения, призовки и документи по граждански дела на кредитни и финансови институции, включително тези, извършващи събиране на вземания срещу потребители, застрахователни и презастрахователни дружества, търговци, извършващи доставка на енергия, газ или предоставяне на пощенски, електронни, съобщителни или водоснабдителни и канализационни услуги, нотариуси и ЧСИ, ще се извършва само по реда на чл. 38, ал. 2 от ГПК, на посочен от тях електронен адрес.

 

ИНФОРМАЦИЯ ПО НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА

Иницииращите документи, даващи основание за образуване на наказателни дела – обвинителни актове, частни тъжби, жалби по ЗАНН и др., могат да бъдат подавани само чрез Единния портал за електронно правосъдие, за което към настоящият момент няма създадена функционалност. Ето защо иницииращи документи, даващи основание за образуване на наказателни дела, депозирани чрез Системата за сигурно електронно връчване на ДАЕУ, няма да бъдат администрирани.

По висящи наказателни производства, електронни документи, съпровождащи документи, жалби и др. могат да бъдат подавани чрез Системата за сигурно електронно връчване на ДАЕУ, подписани с квалифициран електронен подпис.

Призоваване и връчване на съобщения по електронен път по наказателни дела до стартиране функционалностите на ЕПЕП ще бъдат извършвани чрез Системата за сигурно електронно връчване на ДАЕУ.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация