C C C C A+ A A- X

Конкурс за заемане на длъжност "Съдебен деловодител"

Дата на публикуване 4 август 2022 Последна редакция 4 август 2022 Обяви и конкурси Отпечатай

 

Районен съд - Тервел

На основание Заповед № 96/03.08.2022 г. на и.ф. административен ръководител - председател на Районен съд - Тервел обявява конкурс за заемане на следната длъжност:

 

„Съдебен деловодител“ – 1 (Една) щатна бройка.

 

Кратко описание на длъжността „съдебен деловодител” - Въвежда информация относно постъпването, разпределянето и движението на делата, входящата и изходящата кореспонденция на Районен съд - Тервел в деловодните системи; изготвя електронните досиета на делата; вписва данни по делата, ръчно и на компютър, прави справки по делата; образува и придвижва първоинстанционни дела, прилага новопостъпили документи; подрежда и номерира документите към делата; подготвя ги за доклад; изпълнява указанията и разпорежданията на съдията-докладчик по делото; изготвя списъци на призовани за първо по делото съдебно заседание лица; изготвя и изпраща уведомления за решения и определения по делата; изготвя преписи от документи и решения; вписва данни по делата в деловодните книги и в деловодната програма; прави справки по делата; изпълнява и други задължения, възложени от председателя на съда, съдията-докладчик и административния секретар.

 

1.   Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността, на които кандидатите следва да отговарят:

 • да имат завършено средно образование и компютърна грамотност;
 • препоръчителен трудов стаж и професионален опит – две години;
 • да са български граждани, граждани на друга държава - членка на Европейския съюз, на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;
 • да са навършили пълнолетие;
 • да не са поставени под запрещение;
 • да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер;
 • да не са лишени по съответен ред от правото да заемат определена длъжност;
 • да не са в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или съпруга, с лице, с което е във фактическо съжителство, с роднина по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство до четвърта степен включително;
 • да не са едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, управител, търговски пълномощник, търговски представител, прокурист, търговски посредник, ликвидатор или синдик, член на орган на управление или контрол на търговско дружество или кооперация;
 • да не са съветник в общински съвет;
 • да не заемат ръководна или контролна длъжност в политическа партия;
 • да не работят по трудово правоотношение при друг работодател, освен като преподавател във висше училище /изискването следва да е налице към датата на заемане на длъжността, ако кандидата спечели конкурса/;
 • да не са адвокат, нотариус, частен съдебен изпълнител или упражняващи друга свободна професия

 

2. Специфични изисквания по чл. 140, ал. 1, т. 3 от ПАС, на които кандидатите следва да отговарят:

 • отлични компютърни и организационни умения, познания по общи деловодни техники и работа със стандартно офис - оборудване;
 • опит при работа с документи и кореспонденция, да притежава умения и познания по  приемане, подреждане и съхраняване на документация;
 • добри познания по стилистика, правопис, граматика и пунктуация;
 • практически умения за работа с текстообработващи програми, работа с приложен софтуер, ел. поща, офис техника;
 • отлични познания и умения за текстообработка с MS Word и обработка на данни с MS Excel;
 • познания относно общата нормативна уредба на съдебната власт, работата на съдебната администрация (Закон за съдебната власт, Правилник за администрацията в съдилищата);
 • лични делови качества – отговорност, дискретност, лоялност, дисциплинираност, комуникативност, прецизност, експедитивност, способност за работа под напрежение, способност за работа с граждани и работа в екип.
 •  

Предимства: Наличие на опит при изпълнението на функции, идентични или сходни с тези на обявената длъжност, опит за работа с деловодни и компютърни системи.

 

3. Необходими документи за участие в конкурса, които следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник (нотариално заверено пълномощно) от кандидатите:

3.1. Заявление (свободен текст) за участие в конкурса, към което се прилагат:

1. подробна професионална автобиография /CV/;

2. декларация от кандидата по чл. 340а, ал. 1 от Закона за съдебната власт - по образец;

3. декларация по чл.107а, ал. 1 от КТ – по образец;

4. саморъчно заверени копия от документи за придобита образователно - квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;

5.саморъчно заверено копие на документи, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж (трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка);

6. медицинско удостоверение от Психиатрична болница по постоянен адрес, че не се води на отчет, актуално към датата на подаване на документите (оригинал);

7. медицинско свидетелство за работа, актуално към датата на подаване на документите (оригинал);

8. свидетелство за съдимост, издадено да послужи пред Районен съд - Тервел и актуално към датата на подаване на документите (оригинал);

9. декларация/съгласие за обработване на лични данни по ЗЗЛД – по образец.

10. други - саморъчно заверени копия на свидетелства, сертификати и документи, които доказват квалификация и умения за обявената длъжност, включително и такива, удостоверяващи компютърна грамотност.

 

4. Начин на провеждане на конкурса и оценяване на кандидатите:

4.1. Конкурсът се провежда на три етапа:

- първи етап- разглеждане на постъпилите документи и допускане до конкурс на определените кандидати, като се преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните и специфичните изисквания. В първия етап не се извършва оценяване, а кандидатите се допускат до участие в следващия етап при представяне на всички изискуеми документи в съответствие с обявените условия.

- втори етап – практически изпит - решаване на тест за проверка по зададените специфични изисквания за заемане на длъжността, включващ и въпроси от Правилника за администрацията в съдилищата, длъжностната характеристика, както и проверка на техническите умения на кандидата за работа с компютърни и периферни устройства.

- трети етап – събеседване с кандидатите за преценка на притежаваните от тях умения, установяване на личните качества - комуникативност, начин и стил на изразяване и мотивацията им за заемане на длъжността.

4.2.Процедура по провеждане и оценяване на кандидатите:

/1/ Конкурсът ще се проведе от комисия, чийто членове се определят с отделна заповед, съобразно чл.139, ал.1 от Правилника за администрацията в съдилищата. Комисията заседава в пълния си състав и взема решения с обикновено мнозинство. За всяко заседание комисията води протокол, който се подписва от всички нейни членове.

/2/ След изтичане на срока за приемане на документи за участие в конкурса, комисията провежда заседание за допускане на кандидатите. Членовете на комисията разглеждат всяко постъпило заявление, с приложенията към него и преценяват дали са представени всички необходими документи по т.3 и дали те удостоверяват изпълнението на всички изисквания по т.1 и т. 2. Решението на комисията се оформя в протокол, като съобразно него се изготвят:

- списък на допуснатите кандидати - в него се посочват и датата, началния час и мястото на провеждане но конкурса. Началото на конкурса не може да бъде по-рано от 14 дни от изнасянето на списъците;

  - списък на недопуснатите кандидати - за всеки недопуснат се посочват и основанията  за това.

/3/ Списъците се поставят на таблото за съобщения и се публикуват на интернет страницата на съда не по-късно от 7 дни след изтичане на срока за подаване на заявленията за участие в конкурса. Недопуснатите кандидати могат да подадат жалба до председателя на Районен съд -  Тервел в 7-дневен срок от обявяването на списъците. Жалбата не спира конкурсната процедура. Председателят на съда се произнася окончателно в 3-дневен срок.

/4/ За работата си, комисията по провеждане на конкурса, съставя протокол, в който отразява резултатите от всеки етап /крайни оценки – брой точки/, крайната оценка от конкурса и класирането, съобразно нея. Когато при класирането на кандидатите, същите получат еднакви резултати и брой точки, предимство ще има този с по-висока степен на образование.

Протоколът с оценяването и класирането се съставя и представя на председателя на съда в 3-дневен срок от приключване на конкурса. Едновременно с това, протоколът се обявява и на общодостъпното място-таблото за съобщения на Районен съд - Тервел, както и на интернет страницата на съда.

/5/Съобразно класирането, председателят на съда определя с писмена заповед лицето, спечелило конкурса, с което се подписва трудов договор. При отказ на някой от класираните по този ред за сключване на договор и заемане на длъжността се преминава към следващия класиран по ред кандидат.

 

5. Допълнителни условия и информация:

Първоначалния трудов договор ще бъде сключен със срок за изпитване  шест месеца в полза на работодателя.

 

6. Място за подаване на документите:

Всеки работен ден от 09.00 до 17.00 часа в сградата на Районен съд-гр.Тервел, находяща се на ул.”Христо Ботев”№ 8 при административния секретар или в деловодството на съда,  срещу входящ номер.

Образци на документите за кандидатстване, както и длъжностна характеристика  могат да се получат от административния секретар или от деловодството при Районен съд - Тервел, както и чрез интернет страницата на съда.

 

7.Срок за подаване на документите: 30-дневен, считано от деня, следващ датата на публикуване на обявата в местен ежедневник.

 

8.Оповестяването на конкурса ще се осъществи:

- чрез обявление в ежедневник.

- чрез публикуване на горните документи на Интернет - страницата на Районен съд-гр.Тервел  https://tervel-rs.justice.bg .

- на общодостъпно място: чрез поставяне на обявата, на списъците, протоколите и всички други съобщения за конкурса на таблото за съобщения в сградата на съда.

 

Минимален размер на основната заплата - 910 лв.

Ранг – 60 лв.

За повече информация: телефон 05751/4043

Обявата е публикувана във вестник „Нова добруджанска трибуна“ на  04.08.2022 година

Свързани файлове

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация